AGE พร้อมจ่ายปันผล 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล หุ้นละ 0.0625 บาท

บอร์ด AGE มีมติอนุมัติจ่ายปันผล 8 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลหุ้นละ 0.0625 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.207 บาทต่อหุ้น รวมจ่ายปันผล 0.2695 บาทต่อหุ้น และการชดเชยกรณีเศษหุ้นเป็นเงินสด 0.0625 บาทต่อหุ้น กำหนดจ่าย 17 พ.ค.นี้

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21ก.พ.2565 นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 120,861,750 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในอัตรา 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 60,430,875 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0625 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษหุ้นนี้เป็นเงินสดแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.0625 บาท

จ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.2070 บาท (รวมเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย) หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 200,147,004.80 บาท รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผล และเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.2695 บาท คิดเป็น จำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 260,577,879.80 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตรา ที่กฎหมายกำหนด โดยจ่ายจากกำไร สุทธิของบริษัท ปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 40.84%

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 15 มี.ค. 2565 และกำหนด จ่ายเงินปันผล ภายในวันอังคารที่ 17 พ.ค 2565 ทั้งนี้สิทธิรับปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

อ้างอิง
https://www.bangkokbiznews.com/business

admin