ยื่นภาษีปี2564 ใครมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่ยื่นได้ไหม ?

ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา2564 ผู้มีเงินได้ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2565 ใครมีหน้าที่ต้องยื่นแบบฯ – ไม่ยื่นได้ไหม และยื่นได้ที่ไหน รวบรวมคำตอบให้แล้วที่นี่

เริ่มฤดูกาลยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2564 กรมสรรพากรกำหนดให้ผู้มีรายได้ซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ต้องยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 กรณียื่นด้วยแบบกระดาษ และถึงวันที่ 8 เมษายน 2565 กรณีที่ยื่นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ที่ www.rd.go.th

รู้จัก ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ต่างกันอย่างไร

 

สำหรับผู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนอย่างเดียว เช่น พนักงานบริษัทที่รับเงินค่าจ้างเพียงอย่างเดียว ใช้แบบฟอร์ม ภ.ง.ด.91
สำหรับผู้ที่มีรายได้อื่นๆ นอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับ เช่น ค้าขายแบบบุคคลธรรมดา หรือเงินปันผล ใช้แบบฟอร์ม ภ.ง.ด.90

 

ใครมีหน้าที่ต้องยื่นแบบภาษีเงินได้ ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91

 

1.มีรายได้เงินเดือนเพียงอย่างเดียว

โสด 120,000 บาท
สมรส 220,000 บาท
2.เงินได้ประเภทอื่น

โสด 60,000 บาท
สมรส 120,000 บาท
3.กองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง มีเงินได้พึงประเมินเกิน 60,000 บาท

4.ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล มีเงินได้พึงประเมินเกิน 60,000 บาท

5.คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล มีเงินได้พึงประเมินเกิน 60,000บาท

6.วิสาหกิจชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล ที่มิใช่นิติบุคคล ซึ่งมีเงินได้เกิน 1,800,000 บาท หรือมีเงินได้เกิน 60,000 บาทแต่ไม่เกิน 1,800,000 บาท

ยื่นภาษีปี2564 ใครมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่ยื่นได้ไหม ?

 

ไม่ยื่นภาษีมีความผิดโทษทางอาญา

 

บุคคลที่มีหน้าที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ดังที่กล่าวข้างต้น หากหลีกเลี่ยงการยื่นแบบฯ จะต้องเสียเงินเพิ่มและเบี้ยปรับ และหากฝ่าฝืนไม่ยอมชำระ ต้องรับโทษทางอาญา ดังนี้

 

กรณีไม่ชำระภาษีภายในกำหนดเวลา จะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน (เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน) ของเงินภาษีที่ต้องชำระนับแต่วันพ้นกำหนดเวลาการยื่นรายการจนถึงวันชำระภาษี
กรณีเจ้าพนักงานตรวจสอบออกหมายเรียก และปรากฏว่ามิได้ยื่นแบบแสดงรายการไว้หรือยื่นแบบแสดงรายการไว้แต่ชำระภาษีขาดหรือต่ำไป นอกจากจะต้องรับผิดชำระเงินเพิ่มแล้ว ยังจะต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับอีก 1 เท่าหรือ 2 เท่าของภาษีที่ต้องชำระแล้วแต่กรณี เงินเบี้ยปรับดังกล่าวอาจลดหรืองดได้ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี
กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90, 91 หรือ 94 ภายในกำหนดเวลา ต้องระวางโทษปรับทางอาญาไม่เกิน 2,000 บาท
กรณีจงใจ แจ้งข้อความเท็จ หรือแสดงหลักฐานเท็จหรือฉ้อโกง เพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 200,000 บาท
กรณีเจตนาละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร มีโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผ่อนชำระภาษีได้ไหม

 

หากมีจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ผู้เสียภาษีสามารถขอผ่อนชำระภาษีได้ในอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน เป็นจำนวน 3 งวดเท่า ๆกัน

 

งวดที่1 ชำระพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565
งวดที่ 2 ชำระภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ต้องชำระงวดที่ 1
งวดที่ 3 ชำระภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ต้องชำระงวดที่ 2

หากไม่สามารถชำระภายในกำหนดเวลา ผู้เสียภาษีหมดสิทธิที่จะชำระภาษีเป็น รายงวด และต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละท1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีงวดที่เหลือ

 

ยื่นภาษีได้ที่ไหน

 

ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่ง
ทางอินเตอร์เน็ตผ่านระบบ E-Filing ของกรมสรรพากร ( ยื่นแบบได้ถึง 8 เม.ย. 2565)
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เฉพาะผู้มีเงินได้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ พร้อมแนบเช็ค (ประเภทข. ค.หรือ ง.) หรือธนาณัติ (ตามจํานวนเงินภาษีที่ต้องชําระทั้งจํานวน) ส่งไปยัง กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร อาคารกรมสรรพากร เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

อ้างอิงข้อมูล : กรมสรรพากร

admin