“คมนาคม”เบิกจ่ายงบลงทุนปี 65 แล้วกว่า 3.2 หมื่นล้าน เร่งเซ็นรับเหมากว่า 7 พันสัญญาครบในก.พ.นี้

“ศักดิ์สยาม”เร่งเบิกจ่ายงบคมนาคมปี65 ส่วนรายจ่ายลงทุนกว่า 1.82 แสนล้านบาท เผยสิ้นม.ค.65 รวม 4 เดือนเบิกจ่ายแล้ว กว่า 3.2 หมื่นล้าน หรือประมาณ 17.96% ขีดเส้นก.พ.65 เร่งเซ็นสัญญางานปีเดียว ครบ 7,612 รายการ วงเงิน 7.7 หมื่นล้าน

วันที่ 11 ก.พ.2565 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2565 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงคมนาคม รองปลัดกระทรวงคมนาคม และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมการประชุม

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า เป็นการติดตามการดำเนินงาน การลงนามในสัญญา เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2565 ของหน่วยงานในสังกัดให้สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามเป้าหมายของรัฐบาล ซึ่งจะเป็นการช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดย กระทรวงคมนาคมได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินปี 2565 (8 ส่วนราชการ 5 รัฐวิสาหกิจ) ในภาพรวม จำนวน 208,455.23 ล้านบาท แบ่งเป็น รายจ่ายประจำ 26,076.73 ล้านบาท (ร้อยละ 12.51) และรายจ่ายลงทุน 182,378.50 ล้านบาท (ร้อยละ 87.49)

โดยในส่วนของงบรายจ่ายลงทุน ณ สิ้นเดือน ม.ค. 2565 มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว 32,752.39 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 17.96 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เมื่อเปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่ายเงิน ณ สิ้นเดือน ม.ค. 2564 สามารถเบิกจ่ายเงินได้มากขึ้น 13,459.55 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 7.38 ของงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร)

สำหรับการลงนามในสัญญารายจ่ายลงทุน กระทรวงคมนาคมมีรายการที่จะต้องลงนามในสัญญา รายการปีเดียว จำนวน 7,612 รายการ วงเงิน 77,846.70 ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว 5,776 รายการ วงเงิน 51,773.18 ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ครบทุกรายการในเดือน ก.พ. 2565 ส่วนรายการผูกพันใหม่ จำนวน 138 รายการ วงเงิน 2,876.06 ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว 20 รายการ วงเงิน 145.21 ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ครบทุกรายการภายในเดือนเมษายน 2565
ส่วนงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ปี 2565 (10 รัฐวิสาหกิจ) วงเงินรวม 117,576.61 ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายเงิน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มกราคม 2565) จำนวน 15,734.97 ล้านบาท ซึ่ง ณ สิ้นเดือนมกราคม 2565 เบิกจ่ายเงินแล้ว 13,566.07 ล้านบาท (ร้อยละ 86.22 ของแผนเบิกจ่ายสะสม) โดยรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผน ที่กำหนดไว้

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า ได้กำชับให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ปี 2565 เร่งรัดการลงนามในสัญญาให้ครบทุกรายการโดยเร็ว และเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล (รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 93 และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 75) และในส่วนของงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ขอให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจเร่งรัดเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงินในแต่ละเดือน เพื่อที่จะให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล (ร้อยละ 95) ภายในเดือนกันยายน 2565

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/business

admin